DOWNLOAD: CLAMP Mokona no Okimono Kimono segment on Mezamashi TV

As previously posted, my friend managed to rip the segment that aired on Mezamashi TV on February 16th.

Follow this cut to download it